rioolkeuringen

link22

energieburo

rioolkeuringen

energie

Keuring Riolering - privé-waterafvoer

Voorbeeld filmpje rioolkeuring voor Infrax

Europa legt aan de deelstaten de verplichting op om tegen 2015 de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater duurzaam te verbeteren. Dit vergt ondermeer een uitgebouwd systeem van afvalwaterinzameling, -transport en -zuivering.

De kwaliteit van het openbaar rioleringsstelsel speelt hierin een belangrijke rol, maar ook de kwaliteit van uw privéwaterafvoer, de manier waarop deze is aangesloten op het openbaar rioleringsnet (of op een gracht) en de hoeveelheid en de kwaliteit van het water dat u afvoert. Daarom is sinds 1 juli 2011 een keuring van de privéwaterafvoer verplicht :

 • bij elke nieuwbouw of ingrijpende verbouwing
 • bij (her)aansluiting op de openbare riolering, gracht of IBA
 • bij (her)aansluiting op de openbare riolering wanneer in uw straat een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd
 • na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant

energie

Andere reden voor een keuring kunnen zijn in het kader van een eigendomswissel, het wegwerken van openstaande aandachtpunten (administratieve keuring) of bij uitbreiding van een pand.

Het nieuwe waterverkoopreglement omvat de richtlijnen die van toepassing zijn op het afvoeren van afvalwater. Deze voorschriften dienen er voor te zorgen dat de privé-riolering op de correcte wijze wordt aangesloten om ondermeer wateroverlast te voorkomen en het rendement van de waterzuiveringstations te verbeteren.

Wat wordt er gekeurd ?

 • correcte scheiding van het private afval- en regenwatercircuit
 • correcte aansluiting van toestellen (toilet, bad, ...)
 • materiaal (en inhoud) van onderdelen zoals hemelwaterput, vetafscheider, septische put, ...
 • afvoer van hemelwater verharde oppervlaktes
 • infiltratie- en drainagevoorzieningen

energie

De controle kan ten vroegste gebeuren wanneer het waterafvoersysteem volledig is aangelegd. Dit betekent vanaf de sanitaire toestellen tot aan de aansluitputjes die toegankelijk dienen te zijn.

Wanneer de keuring plaatsvindt op het moment dat er nog zoveel mogelijk van de installatie zichtbaar is met het blote oog, kan deze vlotter verlopen en kunnen eventuele noodzakelijke aanpassingen eenvoudiger gerealiseerd worden. Teneinde de controle vlot te laten verlopen dienen volgende documenten beschikbaar te zijn:

 • bouwplan of rioleringsplan
 • foto's van de rioleringen genomen tijdens de aanleg
 • bouwvergunning
 • correspondentie met de rioolbeheerder
 • kopie facturen materialen (afwateringselementen)
 • technische fiches en facturen van de pompinstallatie voor hergebruik van hemelwater
 • technische fiches

Zonder geldig conformiteitsattest, zal er geen aansluiting op het openbaar afwateringssysteem kunnen verkregen worden. Voor de keuringen uit te voeren staan minimaal volgende toestellen ter beschikking :

 • Rookmachine
 • Duwcamera
 • Thermografische camera
 • Test met een geluidsbron

energie

Wat aansluiten op de hemelwaterput en wat niet?
U kunt alle dakoppervlakken, behalve een groendak of rieten dak, in principe zonder problemen op de hemelwaterput aansluiten.
Ook het water dat afstroomt van terreinverhardingen of uit drainages komt, sluit u beter niet aan op de hemelwaterput voor hergebruik binnen de woning.

Dat hemelwater kan immers vervuild zijn met detergenten, oliën en andere vervuilende stoffen. Sluit dit hemelwater, indien nodig, met een gepaste voorzuivering aan op een infiltratievoorziening of, indien infiltratie niet mogelijk is, op een buffervoorziening met vertraagde afvoer. Uiteraard mag u dit hemelwater niet aansluiten op de vuilwaterafvoer.

  Voorbeeld van een afwateringsplan

LINKS: